Frågor & Svar

Allmänna hyresvillkor Facio 

1. Allmänt

Nedanstående hyresvillkor gäller alla nuvarande och framtida hyresavtal.

Villkoren gäller a) endast uthyrning och b) nyckelfärdig uthyrning inklusive samtliga kostnader.
Villkor som uttryckligen gäller en av dessa avtalstyper markeras med a respektive b.

Med ”företagskunder” i dessa affärsvillkor avses fysiska eller juridiska personer eller bolag, som vi träder i affärsförbindelse med, vilka agerar inom ramen för sin näringsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet.

Med ”hyresgivare” i dessa affärsvillkor avses Facio Events.

Med ”hyrestagare” i dessa affärsvillkor avses både konsumenter och företagskunder.

Med ”konsumenter” i dessa affärsvillkor avses fysiska personer, som vi träder i affärsförbindelse med, utan näringsverksamhet eller självständig yrkesverksamhet.

Avvikande, oförenliga eller andra allmänna affärsvillkor ska inte utgöra en del av avtalet, även om vi är medvetna om dem, såvida inte tillämpningen av dem uttryckligen och skriftligen godkänns.

När avtalet endast gäller uthyrning (a) hänvisas uttryckligen till kravet på att säkerhetsföreskrifterna från behörig yrkesorganisation följs. När det gäller övriga krav är det
absolut nödvändigt att använda skyddshjälm och skyddsskor vid montering och nedmontering av tälten.

2. Ägarförhållande

Hyresmaterialet förblir hyresgivarens egendom och hyresgivaren kan när som helst besiktiga och i händelse av misskötsel ta detta i besittning med hjälp av kronofogden om så erfordras.

Hyrestagaren är förpliktad att alltid meddela hyresgivaren om var det hyrda materialet befinner sig. Materialet får inte vidare uthyras, utlånas eller föras ut ur Sverige utan skriftlig tillåtelse från hyresgivaren. Materialet får inte heller pantsättas, säljas eller överlåtas till tredje part.

Vid försäljning av materialet förblir materialet hyresgivarens egendom till dess att tillgodohavandet är betalt. Hyresgivaren fäster uppmärksamheten på att det hyrda materialet kan vara ägda av finansbolag.

3. Order

Order ska bekräftas. Genom en skriftlig eller muntlig order tillkännager hyrestagaren en bindande avsikt att ingå ett hyresavtal. Hyresgivaren har rätt att acceptera anbudet inom två veckor efter mottagandet. Avtalet ingås genom utfärdande av en orderbekräftelse, såvida inte ett skriftligt avtal redan har bekräftats på annat sätt eller ordern redan har expedierats utan föregående orderbekräftelse. Fram till dess att ordern har bekräftats förbehåller sig hyresgivaren rätten att hyra ut den erbjudna produkten till en annan hyrestagare.

4. Tältutrustningens kännetecken, ansvarsbegränsning

Det hyresmaterial som levereras av hyresgivaren ska vara i fullgott skick, fungera felfritt och överensstämma med gällande bygg- och olycksfallsförsäkringsbestämmelser. Vid ett
åsidosättande av avtalsförpliktelserna genom ringa vårdslöshet är hyresgivarens ansvar begränsat till förutsebara, direkta förluster av skador, med hänsyn till produktens karaktär och den berörda avtalstypen. Detta gäller även åsidosättande av avtalsförpliktelser genom ringa vårdslöshet från dess ombuds eller representanters sida. Detta gäller särskilt vattenskador, om dessa har uppstått på grund av att hyresgivarens utrustning är defekt.

I förhållande till företagskunder bär hyresgivaren inget ansvar vid ett ringa åsidosättande av avtalsförpliktelserna på grund av ringa vårdslöshet. Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte fordringar från hyrestagarens sida med anledning av produktansvar. Dessutom gäller inte ansvarsbegränsningarna personskador, hälsoskador eller dödsfall som kan anses bero på hyresgivaren.

5. Hyresperiod

Den hyresperiod som hyrespriset avser inleds när hyresmaterialet lämnar hyresgivarens lager eller övertas från annan plats och upphör den dag som avtalats för återlämnande av
hyresmaterialet till hyresgivarens lager eller vid övertagande av annan kund. Om (a) den avtalade hyresperioden överskrids eller om en förpliktelse att montera ned eller transportera utrustningen, som hyrestagaren har gått med på, inte uppfylls, förlängs avgiftsperioden i motsvarande grad. Detta påverkar inte eventuella skadeståndskrav.

6. Beräkning av hyresavgiften

Hyresavgifterna (nettopriser) grundas på de kostnader som fastställdes vid orderbekräftelsen. Kostnader som uppstår senare, vilka ska dokumenteras, eller prisändringar – (b) även för transport – kräver att avtalsparterna omförhandlar ändringen av de berörda hyresavgifterna.

Hyresavgifterna ska även ändras om det inte är möjligt eller tillåtet att använda jordspett för att förankra tältsystemet, och det därför är nödvändigt att använda tunga stolpar eller golv, eller vikter.

Uthyrning av värmeutrustning och oljetankar inkluderar inte leverans av eldningsolja. Sådan måste hyrestagaren ombesörja själv om inte annat överenskommits med hyresgivaren. Riskerna med förekomsten och användningen av värme- och oljeförvaringsutrustning samt el och vatten/avlopp bärs av hyrestagaren.

Vi hänvisar uttryckligen till att byggbestämmelserna kan variera mellan olika länder och att de måste följas av hyrestagaren. Hyrestagaren ska lägga kraftkablar till värmeutrustningen, enligt av hyresgivaren bifogad ritning, om inte annat har överenskommits med hyresgivaren. Under alla årets månader ska hyrestagaren tillsätta frysskyddsmedel till eldningsoljan om inte annat överenskommits med hyresgivaren.

Om hyrestagaren hämtar utrustningen utan transporttillstånd för farliga ämnen måste hyrestagaren bära kostnaderna för kemisk rengöring av tankarna före och efter användning. Av detta skäl rekommenderar vi att utrustningen levereras och hämtas av hyresgivaren eller åtminstone att försäkring tecknas för samtliga risker.

Hyrestagaren har endast rätt att kvitta fordringar om vi rättsligt har fastställt eller erkänt hyrestagarens motfordringar. Hyrestagaren kan endast utöva sin retentionsrätt om hyrestagarens motfordran är grundad på samma avtalsförhållande.

Reklamationer avseende materiel, leverans eller service berättigar inte till krav om hyresreducering.

7. Transport och tilläggstjänster

a) Kostnaderna och riskerna med transporten bärs av hyrestagaren, såvida inte transporten utförs av hyresgivaren enligt ordervillkoren. Den t
ransportdag som meddelats av hyresgivaren kan vid särskilda skäl ändras. b) Transportkostnaderna anges separat eller ingår i det överenskomna priset. Hyresgivaren bär riskerna för transporten. Hyresgivaren ordnar transporten av materialet till och från hyrestagarens fastighet om inget annat är överenskommet. Om hyrestagaren begär att montage/demontageledaren och/eller hans arbetslag ska utföra arbete som inte ingår i ordern beräknas arbetstiden på timbasis.

b) Hyrestagaren skall 30 dagar innan byggstart, om ej annan överenskommelse har träffats med hyresgivaren, förse hyresgivaren med noggranna planer över utställningsområdet/platsen.
Hyrestagaren ska frigöra uppställningsplatsen samt tillräckligt lagerutrymme under den tid som krävs för att montera och demontera hyresmaterialet. Detta ska bekostas av hyrestagaren. Om det blir nödvändigt att avbryta montage eller demontage, eller om tidsfristen är för kort, och hyrestagaren är ansvarig för detta, ska hyrestagaren bära de extra kostnaderna.

8. Uppställningsplats

b) Hyrestagaren ska se till att platsen är jämn, vågrät och lämpad för uppställning av hyresmaterialet. När materialet har monterats ned är hyrestagaren ansvarig för att platsen återställs till sitt ursprungliga skick. Vägar till och från platsen samt platsen i sig ska för ändamålet kunna bära fordon och andra montagehjälpmedel (kranar etc). Hyrestagaren eller dennes ombud ska välja ut och ange den exakta platsen där hyresmaterialet ska ställas upp. Hyrestagaren bär ansvar för eventuella följder av att platsen är olämplig. Hyrestagaren bär ansvar för att säkra, inhägna och belysa platsen och fastställa dragningen av vatten och avlopp, övriga ledningar och kablar både över och under jord samt placering av brännämnen till värmesystem. I de fall hyresgivaren givits uppdraget att leverera och framdraga vatten och avlopp, el och brännämnen, etc skall hyrestagaren ska anpassa sig till av hyresgivaren levererad ritning om inte annat överenskommits. Om lämpliga planer över nedgrävda ledningar och kablar av alla typer (t.ex. kraft-, gas-, olje-, vatten-, avlopps- och värmeledningar och så vidare) inte överlämnas när arbetet inleds, samtycker hyrestagaren underförstått till att arbetet inleds och blir skyldig att betala eventuella skador på ledningar och kablar samt därav följande skador.

Hyrestagaren ska i god tid meddela myndigheterna om att hyresutrustningen ställs upp och se till att bestämmelserna i tillämpliga byggregler för flyttbara konstruktioner och eventuellt tillämpliga bestämmelser för allmänna samlingsplatser, när det gäller säkerhet och nödutgångar (eller tillämpliga nationella bestämmelser där tältsystemet ställs upp), följs. b) Hyrestagaren ska se till att det för hyresgivaren finns tillräckligt med utrymme på platsen för en personalbod eller lämpligt låsbart rum, tillgång till toaletter och tvättinrättningar samt lämplig plats för förvaring av emballage och övrig utrustning som tillhör hyresmaterialet under hyresperioden.

9. Montage, demontage och underhåll

b) Hyresgivaren ska i god tid meddela datum för montage och demontage. Hyrestagaren ska i god tid innan byggarbetet inleds överlämna planer med hyresmaterialets placering, önskad dragning av värmeledningar, önskade golvöppningar för vatten- och avloppsledningar och kablar, dörrarnas exakta position och gångvägarnas planering i förhållande till hyresmaterialet. Skador på grund av borrning i gatubeläggning av blandmateriel, asfalt, stenläggning och så
vidare under uppställningsarbetet ska ersättas av hyrestagaren.

a) Om hyrestagaren själv monterar och demonterar hyresmaterialet kan hyresgivaren på begäran skicka en eller fler montageledare för att leda arbetet. Deras tjänster faktureras. Medhjälpare som hyrestagaren anställer för detta syfte är en del av hyrestagarens personal och inte anställda av hyresgivaren. Montageledare påbörjar montage eller demontage när alla nödvändiga medhjälpare finns tillgängliga och har tagit del av för ändamålet gällande säkerhetsinstruktioner. Hyrestagaren bär ansvaret för alla följder av att säkerhetsföreskrifterna inte följs.

a och b) Oförutsedda väderförhållanden (storm, regn, snö eller frost), som gör det omöjligt att slutföra montage eller demontage i tid, kan inte ge upphov till fordringar från hyrestagarens sida. Hyrestagaren är förpliktigad att vidta alla rimliga åtgärder för att minimera skador. Det arbete som krävs för att underhålla och säkra hyresmaterielet, deras omgivningar och personer på platsen, ska utföras och betalas av hyrestagaren även om tälten skadas genom force majeure som leder till att de inte kan eller inte längre kan användas för det avsedda ändamålet.

När tältsystem och vagnar står uppställt under vintersäsongen ska hyrestagaren vid snöfall se till att tak omedelbart rensas från snö, både dag och natt, för att undvika snölast på taken. Detta kan lämpligast åstadkommas genom uppvärmning (konstant minimitemperatur inomhus 12 ºC). Om inte annat avtalats sörjer hyrestagaren för anslutning till el, vatten och avlopp, montage, demontage och service samt alla utgifter för brännämnen, smörjning, elektricitet, vatten och avlopp m.m. Eventuella reparationer får endast utföras av hyresgivaren eller av annan person som anvisats av hyresgivaren. Alla följder av skador och olyckor, som t.ex. försening av arbetet, driftförluster, dagsböter eller andra kontraktsmässiga sanktioner, är för hyresgivaren ovidkommande.

10. Över - och återlämnande vid montage och demontage

b) Hyrestagaren ska hos behöriga myndigheter ansöka om nödvändiga användningstillstånd enligt byggreglerna, i tillräckligt god tid för att tillstånden ska kunna utfärdas innan hyresmaterialet överlämnas till hyrestagaren.

Hyrestagaren betalar avgifterna för användningstillståndet.

Hyrestagaren ska installera nödbelysning och skyltar för nödutgångar och hålla dessa i funktionsdugligt skick.

b) Hyrestagaren ska ge montageledaren ett intyg på att det fullbordade montaget har överlämnats i accepterat skick.

Om hyresmaterialet börjar användas räknas den som accepterad. Inga efterföljande klagomål
ko
mmer att beaktas, såvida de inte avser dolda defekter. I slutet av hyresperioden ska hyrestagaren eller dennes ombud återlämna hyresmaterialet till hyresgivaren eller dennes ombud.

11. Hyresgivarens och hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren är skyldig att betala skador som hyrestagaren själv genom tillbörlig aktsamhet kunde ha undvikit, eller som har orsakats genom olämplig hantering från hyrestagarens eller tredje parts sida. Försäkringsskyddet omfattar inte föremål som hyrestagaren har med sig eller följdskador. Dessa ersätts inte. Hyrestagaren är skyldig att betala alla materiella skador och personskador som hyrestagaren är ansvarig för och som har orsakats genom driften och användningen av den hyrda utrustningen. För att täcka sådana skador är det hyrestagarens ansvar att teckna en separat försäkring mot skada på tredje part. Hyrestagaren ska ersätta utrustning och a) förlorade, stulna eller skadade verktyg.

Hyrestagaren får inte utföra, låta utföra eller godkänna utförandet av ändringar eller reparationer av den hyrda utrustningen utan hyresgivarens medgivande, med undantag av de underhålls-och säkerhetsåtgärder i punkt 7 som hyrestagaren måste genomföra. Hyrestagaren bär ansvar för alla följder av sådana ändringar eller reparationer. Man får inte hänga saker, särskilt inte tunga saker, på tältets ramkonstruktion. Det är inte tillåtet att måla delar av ramkonstruktionen eller golvet. Hyrestagaren ska avlägsna eventuella bindemedelsrester av reklam eller liknande materiel innan hyresmaterialet återlämnas. Hyrestagaren ska betala det arbete som krävs för att återställa utrustningen till dess ursprungliga skick.

Påföljder enligt bygglagstiftningen kan föreläggas den som flyttar eller avlägsnar delar av konstruktionen, särskilt stöttor eller linor, eller flyttar nödutgångarna eller gör dem obrukbara. Om delar av konstruktionen, taket eller tältduken lösgörs eller ger vika är hyrestagaren (b) skyldig att omedelbart underrätta hyresgivaren och (a och b) omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att stabilisera konstruktionen.

Vid risk för storm eller oväder ska hyrestagaren, eller användarna av konstruktionen som hyrestagaren har ålagt detta, omedelbart stänga alla in-och utgångar så att de är ordentligt tillslutna och vid behov evakuera alla personerfrån tältsystem och vagnar. Hyrestagarens ansvar tar vid i samband med överlämnandet av hyresmaterialet och upphör (a) vid återlämnandet eller (b) när demontage inleds.

Från leverans till avhämtning ansvarar hyrestagaren för skador på det uthyrda materialet, även gentemot tredje part, härunder skada vållad av hyrestagare eller tredje part vid oförutsedda eller oaktsamma omständigheter. Hyrestagaren ansvarar för driftförluster, tidsförluster, förlorad förtjänst eller liknande indirekta förluster som uppstått i förbindelse med användandet av det hyrda materialet. Hyresgivaren ansvarar endast för den skada som det uthyrda materialet orsakar, om det kan dokumenteras att skadan beror på ett fel som begåtts av hyresgivaren eller hyresgivarens personal.

12. Försäkring av hyresmaterial

Hyrestagaren har det fulla ansvaret för det hyrda materialet. Hyresgivaren försäkrar det hyrda materialet mot skador såsom brand, stöld och annan skadegörelse som innebär att hyrda materialet ej går att reparera. Vid skada debiteras hyrestagaren med motsvarande två basbelopp. Understiger värdet av hyresmaterialet två basbelopp ska det skadade materialet ersättas till dess nyvärde.

13. Uppsägning, tekniska problem och avbrott

I princip kan parterna inte säga upp avtalet utan att bli ersättningsskyldiga. Om hyresavtalets varaktighet är längre än en månad och med obestämd varaktighet kan det sägas upp av endera avtalsparten, med en månads varsel fr.o.m. den 1:a dagen nästkommandemånad. Individuella skriftliga avtal har företräde framför denna bestämmelse.

Om ett hyresmaterialet inte kan användas, eller om ett arrangemang inte kan äga rum, som en följd av myndighetsbeslut eller andra faktorer som hyrestagaren inte har inflytandeöver, ska hyrestagaren omedelbart underrätta hyresgivaren. I sådana fall kan hyresgivaren fakturera hyrestagaren för hittillsvarande och förväntade kostnader, om de senare inte längre kan undvikas. Om tälten är så skadade att de inte kan användas eller fortsätta användas, som en följd av force majeure eller andra faktorer som ingen av avtalsparterna är ansvarig för, har hyrestagaren endast rätt till en kreditnota för hyresavgifterna under den rabatterade hyresperioden. Ytterligare fordringar beaktas ej. Om hyresgivaren utan egen förskyllan är förhindrad att fullgöra avtalet är hyresgivaren inte skyldig att betala ersättning. Om hyresgivaren fullgör avtalet med försening (på grund av oväder, transportförseningar, strejk eller liknande faktorer) ska en rimlig förlängning av hyresperioden skriftligen beviljas av hyresgivaren, eller i ett separat avtal.

14. Betalning

Med förbehåll för vad som överenskommits i orderbekräftelsen, gäller följande betalningsvillkor: 10 dagar från fakturadagen. Efter att denna period har löpt ut är hyrestagarens betalning försenad. Så länge förseningen kvarstår ska hyrestagaren betala dröjsmålsränta på 8 procentenheter över referensräntan. I förhållande till företagskunder förbehåller sig hyresgivaren rätten att påvisa och kräva ersättning för större förluster på grund av sena betalningar.

15. Betalningar, sena betalningar, uppsägning utan varsel

När utrustning hyrs ut på löpande basis har hyresgivaren rätt att säga upp hyresavtalet utan varsel när betalningarna av hyresavgiften ligger två månader efter. Hyresgivaren kan med tre dagars varsel köra in på platsen där hyresmaterialet finns och hämta, eller demontera hyresmaterialet, utan hänsyn till om den fortfarande innehåller utrustning eller inredning. Det samma gäller om de uthyrda artiklarna hyrs vidare till tredje part utan samtycke.

Skador på hyrestagarens eller tredje parts egendom i samband med en demontering i förtid ersätts inte. Alla eventuella kostnader som uppkommer i samband med demontage och frakt vid händelser av ovanstående debiteras hyrestagaren. Utan att vara förpliktigad till detta meddelar hyresgivaren på förhand vilken dag konstruktionen ska demonteras, för att hyrestagaren ska kunna utrymma den i god tid. Om hyresgivaren så begär ska hyrestagaren skriftligen inom 24 timmar meddela var hyresmaterialet för närvarande är uppställd eller lagrad, eller om den har flyttats, meddela den nya platsen. Om betalningarna för utrustning som hyrs ut i andra hand ligger efter, överlåter oåterkalleligen hyrestagaren a dato sina fordringar på tredje part (andrahandshyrestagaren) till hyresgivaren och åtar sig på begäran, dvs. inom två dagar, att meddela andrahandshyrestagarens namn, adress och kontaktperson.

16. Behörig domstol och tillämplig lag / övrigt

Tvister om avtalet, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning samt tvist som har sin upprinnelse ur rättsförhållande på grund av eller sammanhängande med avtalet skall i första hand lösas genom samråd mellan hyrestagaren och hyresgivaren. Skulle efter sådant samråd tvist kvarstå med anledning av avtalet, skall den avgöras av allmän domstol, i förekommande fall inledningsvis Stockholms tingsrätt. Svensk lagstiftning tillämpas, även vid fullgörandet av utländska order, med uteslutande av FN:s handelslagar. Övriga detaljer regleras av de särskilda hyresvillkor som hyresgivaren fastställer i offerten och orderbekräftelsen.

17. Ogiltighetsklausul

Om någon bestämmelse i dessa hyresvillkor eller någon bestämmelse i andra avtal har förlorat eller förlorar sin verkan påverkas inte de andra bestämmelsernas eller avtalens verkan. Den bestämmelse som helt eller delvis har förlorat sin verkan ska ersättas med en bestämmelse som i sin ekonomiska verkan kommer den verkningslösa bestämmelsen så nära som möjligt.

18. Force Majeure

Med “Force Majeure” menas i detta avtal förekomsten av följande händelser eller omständigheter som var och en eller tillsammans påverkar parts förmåga eller möjlighet att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet:
Explosion, eldsvåda, olycka, naturkatastrof, krig, upplopp, civil olydnad, terrordåd, strejk och lock-out och/eller:

  • Annan händelse eller omständighet utanför parts kontroll.
  • Om part som en följd av under punkt 1 nämnda händelser eller omständigheter förhindras eller hamnar i dröjsmål att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal, skall sådan part utan dröjsmål meddela motparten om detta och ange de händelser och omständigheter som ligger till grund för Force Majeure. Under förutsättning att sådant meddelande tillställts motparten skall part som är föremål för Force Majeure inte vara skyldigt att i rätt tid uppfylla sådana avtalsförpliktelser som förhindrats på grund av Force Majeure under den period Force Majeure pågår. Så snart Force Majeure-händelsen eller omständigheten upphör skall dock part som förhindrats eller försenats att uppfylla sina förpliktelser på grund av Force Majeure vidta de åtgärder som rimligen kan begäras för att uppfylla de avtalsförpliktelser som förhindrats eller försenats på grund av Force Majeure.
  • Om part är förhindrad att uppfylla sina avtalsförpliktelser under en period överstigande sex månader, äger endera part rätt att säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till motparten, varvid ingen part skall ha några skyldigheter eller förpliktelser gentemot den andra parten av slag det vara månde. Detta skall dock inte gälla förpliktelser som uppkommit före Force Majeure/ uppsägningen vilka skall regleras i enlighet med avtalet. Vidare skall avtalets bestämmelser rörande [sekretess] och [konkurrens] vara fortsatt giltiga i enlighet med avtalets villkor.

Övriga frågor

Vänligen maila oss på info@facio.se om ni har övriga frågor.